ពាក្យគន្លឹះពិសេស
គ្មានរូបភាព

Software Bringing Computers Closer

  • គ្មានចំណាត់ថ្នាក់
គ្មានរូបភាព

Software Bringing Computers Closer


កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ : 02-12-2021
UTC (សំរបសំរួលពេលវេលាសកល)

Computer software is that essential equipment that makes this critical office and home tool available to us lets face it, there are few of us with the skills and knowledge to know what to do with one without it! Just as a pen is only a shell without the ink to allow us write, so a computer without software is a large and expensive paperweight. And the most important software of all is probably the one we use most often, namely word processing software. We dont have to be professional writers to employ some type of word processing suite on a daily basis; from making shopping lists to composing letters, this is the one type of software we cant do without. Since the dawn of time, man has been recording his thoughts using some kind of annotation. Though writing itself is not as old as we are the term prehistory specifically refers to that time before writing existed, allowing us some kind of access to a written chronicle of events this creative and expressive form of communication has been around since the time of the ancient Sumerians. Throughout history, man has invented newer and better ways to record his thoughts and communicate them to others using the written word. The important combination of writing tools what would evolve into pen and paper became more and more advanced as the years progressed, culminating in the invention of the typewriter. And while this offered a more efficient way of marking down thoughts and observations, even it, these days, seems antiquated in comparison to the computer software that we use today. The use of many features, once novel, of word processing software have become second nature to us now. We cannot consider typing any length without the ability to delete at will, to cut and paste, to make mistakes and move along. And that is perhaps the dichotomous pleasure of word processing software that we can, at the drop of a hat, save our words or delete them forever. For that is the real gift of computer software. It is the medium between us and our computing tool, helping us make use of technology we do not necessarily understand, and allowing us to express ourselves precisely as we wish. Software Bringing Computers Closer


Software Bringing Computers Closer


ចុះផ្សាយដោយ:បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រអត្ថបទសកល WebSite.WS | Gvmg - ក្រុមទីផ្សារមេរោគសកល

គ្មានរូបភាព
សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រថ្មីបំផុត.
គេហទំព័រព័ត៌មានបច្ចេកវិជ្ជាកុំព្យូទ័រមានព័ត៌មានទូលំទូលាយ

គេហទំព័រព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ

ចែកចាយព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រពិភពលោក, ជួរឈរ, និងប្រធានបទនៅក្នុងអត្ថបទដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញពិភពលោក. វើលវ៉ាយវ៉េប Technology បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រជាអត្ថបទសកល WebSite.WS 」វាជាអត្ថបទបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រអន្តរជាតិត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនិងផ្សព្វផ្សាយពាសពេញពិភពលោក. សូមចែករំលែកជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅលើបណ្តាញសង្គម.

សង្ឃឹមថាអត្ថបទបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក. ចែករំលែកអត្ថបទបច្ចេកវិជ្ជាកុំព្យូទ័រអន្តរជាតិនិងគេហទំព័រសង្ខេបព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រទូទាំងពិភពលោកជាមួយមនុស្សទូទាំងពិភពលោក. ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យអ្នកមានសុភមង្គល. សូមអរគុណ.

គេហទំព័រកែសំរួលអត្ថបទបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រអន្តរជាតិ.
Gvmg - ក្រុមទីផ្សារមេរោគសកល

ស៊ីអឹមអេសជីជី