વૈશિષ્ટિકૃત કીવર્ડ્સ
કોઈ છબી નથી

Choosing Anti-Virus Software

  • વર્ગીકૃત
કોઈ છબી નથી

Choosing Anti-Virus Software


છેલ્લી અપડેટ તારીખ : 27-10-2021
યુટીસી (સંકલન યુનિવર્સલ સમય)

There are a number of companies that provide software solutions to virus, ટ્રોજન, and internet worm attacks. It can be really confusing when you compare three different software packages from five different companies trying to find the one that is right for you. તે ધ્યાનમાં રાખીને, there are several very important things that you need to consider when choosing antivirus software: 1) How often/fast are the virus definitions updated. You want the answer to beAs soon as a new threat is found”. 2) Are the virus definitions updated automatically by the software? You want the answer to beYES”. 3) Can you configure the software to check for updates every time you go online? You want the answer to beYES”. 4) Is the software “સ્માર્ટ” so that it can find viruses it doesn’t even know about yet? You want the answer to beYES”. 5) Can it scan incoming and outgoing email automatically? You want the answer to beYES”. 6) Can you configure it once to perform automatic scans of your entire computer on a regular schedule? You want the answer to beYES”. 7) Does it provide a way to ‘clean outany viruses etc. that are found? You want the answer to beYES”. 8) Are upgrades to the software package performed automatically, regularly, and at no cost? You want the answer to beYES”. There are a few major players in the field that you should know about in order to make an informed decision about which antivirus software solution to buy and use. There are Norton Antivirus, Trend Micro’s PC-cillin, and McAfee Antivirus. Sophos and Grisofts AVG are also very god choices. All of the top antivirus solutions will provide each of the eight points above (અને વધુ). There are quite a few smaller players on the market as well. In many cases they are quite good. જો કે, most of the smaller players in this market don’t have the resources (yet) to keep up with constantly changing virus threats. For now I would recommend staying away from them. Not because they are poor products, but simply because they aren’t able to consistently provide each of the eight requirements above. The first few days after a new virus appears are often when it can do the most damage. The sooner you get an update the better. The big 3 will provide automatic updates to new threats usually within days of a new virus being found. Sophos and AVG are similar. Smaller players may take several days to provide updates, which are often not automatic. This should be enough basic information to help you on your way to choosing a good antivirus software. If youd like to learn more first, there is plenty to read at http://www.antivirus-report.com/antivirus-software.html Choosing Anti-Virus Software


Choosing Anti-Virus Software


મોકલનાર:કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી વૈશ્વિક લેખ વેબસાઇટ.ડબ્લ્યુએસ | જીવીએમજી - ગ્લોબલ વાઈરલ માર્કેટિંગ ગ્રુપ

કોઈ છબી નથી
કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજીના નવીનતમ સમાચાર તપાસો.
> કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી સમાચાર વ્યાપક માહિતી સાઇટ

કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી સમાચાર વ્યાપક માહિતી સાઇટ

ડિલિવર વર્લ્ડ કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી સમાચાર, કૉલમ, અને વિશ્વના દરેકને લેખના વિષયો. વર્લ્ડ વાઇડ વેબ 「કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી ગ્લોબલ આર્ટિકલ વેબસાઈટ.ડબ્લ્યુએસ」 તે છે આંતરરાષ્ટ્રીય કમ્પ્યુટર ટેક્નોલ Artજી લેખ આખા વિશ્વમાં ફેલાયેલ છે અને ફેલાય છે.. ચાલો સોશિયલ નેટવર્ક પર દરેક સાથે શેર કરીએ.

આશા છે કે કમ્પ્યુટર ટેક્નોલ Newsજી ન્યૂઝ આર્ટિકલ તમારા માટે ઉપયોગી છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી આર્ટિકલ અને કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી વ્યાપક સમાચાર સારાંશ સાઇટને વિશ્વભરના લોકો સાથે શેર કરો. હું તમારી ખુશીની ઇચ્છા કરું છું. આભાર.

આંતરરાષ્ટ્રીય કમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી આર્ટિકલ ક્યુરેશન વેબસાઇટ.
જીવીએમજી - ગ્લોબલ વાઈરલ માર્કેટિંગ ગ્રુપ

સીટીઆર આઇએમજી