ඇමතුම් මධ්යස්ථාන – ඒ පසුබිම්

මෙම ඇමතුම් මධ්යස්ථානය ව්යාපාර අද වේගවත්ම, කඩිනම් කර්මාන්ත එකක් බවට පත්ව තිබේ. පාරිභෝගික-අභිමුඛ සේවා යුගයේ, ප්රවේශ සහාය සඳහා වන විධිවිධාන ද දැන් ප්රමුඛත්වය. බොහෝ සමාගම් තම පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්යතා සහ ඉල්ලීම් සමග සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා උත්සාහ කිරීමත් සමග, මෙම ඇමතුම් මධ්යස්ථානය සංකල්පය උපත. ඒ ඇමතුම් මධ්යස්ථානය සාමාන්යයෙන් එහි සියලු නියෝජිතයන් සමග ක්රියාත්මක (හෝ පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයන්) එක මධ්යම ස්ථානයක දී. It is equipped to handle a large amount of transactions between customers and the call center agents. Transactions may be carried out through a variety of media. The telephone is the foremost form of communication in call centers today. කෙසේ වුවද, transactions are also carried out via email and the live chat through the Internet. Call centers offer a wide range of services. The first thought that comes to mind for many is supportproduct information, technical support, and all sorts of after sales services. කෙසේ වුවද, call centers can offer more than that. They also deal with marketing and sales. Telemarketing is an aggressive form of selling your product and can yield very good results. Call centers cater to businesses which aim to increase their sales as well as provide customer services. One example would be credit card companies. While aiming to provide information and assistance to customers, they can also increase their revenue through sales spiels given by their agents. Another service that can be dealt with by a call center is debt collection. Credit bureaus also make use of call centers to provide information on a persons credit rating. In effect, basically anything that has to do with your customers can be done through call centers. What is the typical set up in a call center? The term call center brings up images of wide open work spaces, with small workstations containing a computer, headset, and telephone dialer. The practice is increasingly turning to the linking of data and voice in one pathway. This integration makes for more efficient work practices and is called Computer Telephony Integration (CTI). Individual agents are normally managed by a floor supervisor who also takes calls when the need arises. Setting up a call center requires certain technology to be applied. There is a wide range of available technologies for call centers today. More often than not, different types of technologies are combined in order to achieve the most effective and efficient set up. The Computer Telephony Integration has already been mentioned is one of the trends in the business today. ඇත්තටම, CTI is used to combine most applications used in call centersvoice, විද්යුත් තැපෑල, ෆැක්ස්, and web. CTI provides many functions such as caller ID, on screen dialing, on screen phone controls (conference calls, hang up, hold, ආදිය), and agent status control (whether agent is available for calls or not). With all these advances in technology and developments in consumer-oriented practices, the call center has emerged as an ideal solution for many companies. The call center provides standardized service to customers and helps cut the cost. In addition to that, the separate entity of the call center subtracts from the actual operational considerations of the company. ඇමතුම් මධ්යස්ථාන – ඒ පසුබිම්


· කරුණාකර!! මෙම දැන්වීම නිදහස්!!

|

බෙදාගන්න


・ Call Centers – ඒ පසුබිම්

[මෙම තනතුර සඳහා සබැඳියක් (HTML කේත)][URL එක තොරතුරු යෙදිය]