സെൽ ഫോൺ ഓരോ പോക്കറ്റിൽ

സെൽ ഫോണുകൾ (സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ) അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നയിക്കാൻ വഴിയിൽ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, മാറ്റം മാത്രമല്ല എവിടെ, സെൽഫോൺ പുതിയ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ ധാരാളം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സെൽ ഫോൺ ഉപയോഗം ഒരു വമ്പിച്ച പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആർക്കും ഒരു സ്വകാര്യ സെൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. എന്താണ് യുദ്ധം സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതനമായി റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ ആയി 1960 ൽ ആരംഭിച്ചു, it has now become a small pocket device with a host of special features specially crafted for the common consumer. It satisfies more than the basic need to communicate. It is a fashion statement an identity of self and it comes in hundreds of models. Nokia is the worlds largest manufacturer of cell phones followed by Motorola, സാംസങ്, BenQ, സീമെൻസ്, പാനസോണിക്, Philips, എൽജി, NEC, സോണി എറിക്സൺ, Fujitsu and many more. Apart from calling and texting, cell phones are used for a variety of purposes to keep contact information, to make task lists and daily schedules, browse mobile websites and check emails, ഗെയിമുകൾ പ്ലേ, watch video clips, listen to music, take pictures and much more. Also cell phones (സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ) are easy to integrate with other electronic devices such as notebooks, music systems and etc. With the availability of infrared and Bluetooth technology, a lot of wireless connectivity is possible, such as the use of wireless headphones. Also you can make your phone interact with your notebook without any physical connection. അതുപോലെ, what should you look for while purchasing a new cell phone (സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ)? The points to consider include the service plan, price, വലുപ്പം, ഭാരം, features and technical specifications, compatibility with other devices, display screen resolution and a very important feature: battery life. The latest features offered by cell phones are mega pixel camera, wireless connectivity, modem capability, PC synchronization, music and video player and a lot more. ഇന്ന്, you can access the World Wide Web through your cell phone (സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ). To access internet, your cell phone has to be WAP-enabled. Many companies have created mobile compatible websites that make browsing on your phone very easy. You can get the latest news, stock quotes and game scores on the move through your cell phone. The advanced third-generation phones (3G phones) will soon storm the market and will have high-end graphical display that will enable better video conferencing and gaming experience. Everybody must follow basic cell phone (സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ) etiquettes. Your mobile should not ring in public and disturb others. Sometimes mobile phones ring at odd instances like in movie theatres, വിവാഹങ്ങളിൽ, funerals, important official meetings, തുടങ്ങിയവ., and to top it the fancy ring tones disturb everybody else around you. You should keep your cell phone in the silent mode when you are at a public place and you must never talk on the cell phone while driving. This might put you in trouble in many countries as there are heavy fines on cell phone misuse. സെൽ ഫോണുകൾ (സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ) have become an intrinsic part of our lives that most of us cannot imagine a single day without it. Ring tones, caller tunes, mobile gaming, കാമറ, texting, MMS and video messaging, audio and video recording and viewing are still not enough. New technologies are developed often to reduce size and weight, increase speed, provide a better user interface, to pack more high-definition features into a small pocket device. With GPS (global positioning system) കഴിവ്, cell phones have become so useful that a person carrying one could be located to a range of a few meters, anywhere on the globe! GPS cell phones are important devices in locating users in emergency situations, which allows emergency services to be quickly dispatched. സെൽ ഫോൺ ഓരോ പോക്കറ്റിൽ


· ദയവായി!! ഷെയർ സൗജന്യം!!

|

പങ്കിടുക


・ Cell Phone In Every Pocket

[ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് (HTML കോഡ്)][യുആർഎൽ trackback]